ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

366,000

366,000

02/03/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

358,000

358,000

02/03/12

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

355,000

355,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

355,000

355,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

365,000

365,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

350,000

350,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

365,000

365,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

370,000

370,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

325,000

325,000

02/03/11

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

355,000

355,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

355,000

355,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

362,000

362,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

325,000

325,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

350,000

350,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

363,000

363,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

365,000

365,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/09

مشاهده