ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

نظرآباد

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

320,000

320,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

330,000

330,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

کرج

345,000

345,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

335,000

335,000

02/03/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

330,000

330,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

340,000

340,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

340,000

340,000

02/03/07

مشاهده

صنایع مس برادران مس فروشان

البرز - کرج

کرج

360,000

360,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه فلزات الماسی

البرز - کرج

کرج

340,000

340,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

360,000

360,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

340,000

340,000

02/02/30

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

350,000

350,000

02/02/27

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

335,000

335,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات متال

البرز - کرج

کرج

320,000

320,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

355,000

355,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه هامون

البرز - کرج

کرج

320,000

320,000

01/12/17

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

390,000

390,000

01/12/06

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

210,000

210,000

01/10/18

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

کرج

214,000

214,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

235,000

235,000

01/08/22

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

215,000

215,000

01/08/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

207,000

207,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

222,000

222,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

210,000

210,000

00/10/18

مشاهده