ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

لنجان

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

360,000

360,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

345,000

345,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

لنجان

350,000

350,000

02/03/11

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

360,000

360,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/10

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

350,000

350,000

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

345,000

345,000

02/03/10

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

365,000

365,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

355,000

355,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

330,000

330,000

02/03/09

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه

320,000

320,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

355,000

355,000

02/03/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

345,000

345,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

350,000

350,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی مستاجران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/03

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه

350,000

350,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

370,000

370,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

برخوار

350,000

350,000

02/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

390,000

390,000

02/02/16

مشاهده