ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

366,000

366,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

320,000

320,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

310,000

310,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

358,000

358,000

02/03/12

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

355,000

355,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

345,000

345,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

355,000

355,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

365,000

365,000

02/03/12

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

350,000

350,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

360,000

360,000

02/03/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

350,000

350,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

346,000

346,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

320,000

320,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

340,000

340,000

02/03/11

مشاهده

برادران اکرادلو

قزوین - آبیک

قزوین

330,000

330,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

355,000

355,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

340,000

340,000

02/03/11

مشاهده