ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,700

14,700

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

12,700

12,700

02/06/30

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/06/26

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

ورامین

16,500

16,500

02/06/23

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

شهریار

15,500

15,500

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

14,000

14,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/06/11

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,100

13,100

02/06/07

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

11,500

11,500

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

14,000

14,000

02/05/01

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

14,000

14,000

02/04/31

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

16,500

16,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/02/18

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/01/26

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

11,400

11,400

01/10/03

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده