ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

112,000

112,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/06/11

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

100,000

100,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

110,000

110,000

02/05/28

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/05/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/04/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/02

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

45,000

45,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه ستاره شرق

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

99/04/26

مشاهده