ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

75,000

75,000

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/09/13

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

150,000

150,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

57,000

57,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/08/29

مشاهده

فلزات رنگین احمدی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

01/08/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/02/30

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

شهریار

80,000

80,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/10/11

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/09/21

مشاهده