ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

110,000

110,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

100,000

100,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

68,000

68,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه صدقی

تهران - ورامین

ورامین

75,000

75,000

02/06/16

مشاهده

بنگاه فلزات آقازاده

تهران - پاکدشت

پاکدشت

95,000

95,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

02/04/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/01/21

مشاهده

فلزات رنگین احمدی

تهران - ری

ری

120,000

120,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/10

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

شهریار

80,000

80,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/10/11

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/09/21

مشاهده