ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم افشان مسی

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

02/07/02

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

175,000

175,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

128,000

128,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

110,000

110,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه صدقی

تهران - ورامین

ورامین

160,000

160,000

02/06/16

مشاهده

بنگاه فلزات آقازاده

تهران - پاکدشت

پاکدشت

155,000

155,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/06/10

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

شهریار

115,000

115,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

00/10/11

مشاهده