ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

02/07/04

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

02/07/02

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

02/06/30

مشاهده

بنگاه صدقی

تهران - ورامین

ورامین

02/06/16

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

02/06/09

مشاهده

بنگاه فلزات آقازاده

تهران - پاکدشت

پاکدشت

02/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

02/05/31

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

02/02/29

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

02/02/17

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

02/01/26

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

02/01/21

مشاهده

بنگاه فرزام

تهران - تهران

تهران

01/12/06

مشاهده

فلزات رنگین احمدی

تهران - ری

ری

01/11/18

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

01/11/16

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

01/11/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

01/06/10

مشاهده