ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم و کابل

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

01/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

01/06/29

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

01/06/24

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

01/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

01/06/10

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

01/06/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

01/05/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

01/05/08

مشاهده

فلزات رنگین احمدی

تهران - ری

ری

01/04/22

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

01/02/30

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

01/02/26

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

شهریار

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

00/10/11

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

00/09/21

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

00/08/03

مشاهده