ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

85,000

85,000

01/07/03

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

قرچک

82,000

82,000

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/06/27

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

86,000

86,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

01/06/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

01/06/09

مشاهده

الکترو بازیافت نوید

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/06/07

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

80,000

80,000

01/05/29

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/05/26

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

80,000

80,000

01/05/25

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/27

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

80,000

80,000

01/02/02

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

73,000

73,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

78,000

78,000

99/11/20

مشاهده