ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

2,300,000

2,300,000

02/09/11

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

قرچک

2,750,000

2,750,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

2,200,000

2,200,000

02/09/08

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

2,700,000

2,700,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

2,600,000

2,600,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

2,700,000

2,700,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

2,700,000

2,700,000

02/09/04

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

2,700,000

2,700,000

02/08/30

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

2,820,000

2,820,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

2,800,000

2,800,000

02/08/23

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

2,550,000

2,550,000

02/08/06

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

2,000,000

2,000,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

1,700,000

1,700,000

01/11/02

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

1,750,000

1,750,000

01/09/21

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

1,250,000

1,250,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

890,000

890,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

1,000,000

1,000,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

شهریار

1,100,000

1,100,000

99/10/19

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

97/04/14

مشاهده