ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برد موبایل اصل

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

1,410,000

1,410,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

1,120,000

1,120,000

01/07/03

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

قرچک

1,450,000

1,450,000

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

1,260,000

1,260,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,350,000

1,350,000

01/06/27

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

1,330,000

1,330,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,370,000

1,370,000

01/06/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

1,250,000

1,250,000

01/06/09

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

1,450,000

1,450,000

01/05/29

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,100,000

1,100,000

01/05/26

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

1,400,000

1,400,000

01/05/25

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

1,250,000

1,250,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

1,000,000

1,000,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

890,000

890,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

1,000,000

1,000,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

شهریار

1,100,000

1,100,000

99/10/19

مشاهده