ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رم

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

700,000

700,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

820,000

820,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

920,000

920,000

01/09/15

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

900,000

900,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

910,000

910,000

01/09/12

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

950,000

950,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

890,000

890,000

01/07/29

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

890,000

890,000

01/07/12

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

شهریار

800,000

800,000

01/02/02

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

730,000

730,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

600,000

600,000

00/10/13

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

550,000

550,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

670,000

670,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

شهریار

500,000

500,000

99/10/19

مشاهده