ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گوشی موبایل اصل

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

360,000

360,000

02/09/18

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

قرچک

750,000

750,000

02/09/16

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

ری

600,000

600,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

450,000

450,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

02/09/04

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

350,000

350,000

02/08/30

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

بهارستان

760,000

760,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

02/08/23

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

350,000

350,000

02/08/06

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

400,000

400,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

400,000

400,000

01/11/02

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

450,000

450,000

01/09/21

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

180,000

180,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

شهریار

300,000

300,000

99/10/19

مشاهده