ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

68,500

68,500

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

62,000

62,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

55,000

55,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه رضوان

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

68,000

68,000

02/03/09

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/03/08

مشاهده

سرب و باتری گلستانی

تهران - تهران

تهران

71,500

71,500

02/03/08

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

02/02/20

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

02/02/19

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

45,000

45,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه فرزام

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

01/12/06

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/12/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

52,000

52,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

40,000

40,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ماراش

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/10/17

مشاهده