ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/03

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

36,000

36,000

01/07/01

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

38,000

38,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

38,000

38,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

37,000

37,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

31,000

31,000

01/06/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/06/24

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

32,000

32,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

32,500

32,500

01/06/07

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه سلیمانی

تهران - ری

ری

42,000

42,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/27

مشاهده

بنگاه عباسی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

43,500

43,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه رضایی

تهران - ورامین

ورامین

34,000

34,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/02/04

مشاهده