ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

42,500

42,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

38,500

38,500

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

43,500

43,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

41,000

41,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

44,000

44,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

40,000

40,000

01/09/12

مشاهده