ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات یو پی اس

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

41,000

41,000

01/05/23

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

41,500

41,500

01/05/23

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

41,500

41,500

01/05/23

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/22

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/22

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/22

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/05/22

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

37,000

37,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

35,000

35,000

01/05/21

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

41,000

41,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

36,000

36,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

30,000

30,000

01/03/21

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/02/25

مشاهده

شرکت مهندسی اشتاد انرژی

تهران - تهران

تهران

36,200

36,200

01/02/16

مشاهده

بنگاه رضایی

تهران - ورامین

ورامین

33,000

33,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی سرچشمه

تهران - بهارستان

بهارستان

35,000

35,000

01/01/29

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/01/29

مشاهده