ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات یو پی اس

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/17

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

38,500

38,500

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

35,000

35,000

01/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

39,500

39,500

01/09/15

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/15

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

ری

41,000

41,000

01/09/14

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

41,700

41,700

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

35,000

35,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

33,000

33,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه آرتا

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

36,000

36,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/08/16

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/08/09

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/06/07

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/06/02

مشاهده