ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

38,000

38,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/16

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/15

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

33,000

33,000

01/05/14

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/13

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

33,000

33,000

01/05/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

39,500

39,500

01/05/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/11

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

36,000

36,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

39,000

39,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/05/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه سلیمانی

تهران - ری

ری

39,000

39,000

01/05/04

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

38,000

38,000

01/05/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/05/02

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

39,500

39,500

01/05/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

32,000

32,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

34,000

34,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

30,000

30,000

01/03/21

مشاهده

بنگاه فلزات پرنلو

تهران - بهارستان

بهارستان

33,000

33,000

01/03/03

مشاهده