ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری و UPS

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده