ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

پارس شیده

تهران - ورامین

ورامین

5,200

5,200

02/07/02

مشاهده

پرس کارتن خلیج فارس

تهران - شهریار

شهریار

6,200

6,200

02/06/28

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/06/21

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/06/15

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

6,000

6,000

02/04/27

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

5,500

5,500

02/04/17

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

بهارستان

5,500

5,500

02/02/30

مشاهده

انبار کاغذ کریمی

تهران - قدس

قدس

4,500

4,500

02/01/20

مشاهده

پرس کارتن شکرالهی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/12/01

مشاهده

بنگاه رهنما

تهران - تهران

تهران

5,400

5,400

01/02/25

مشاهده

بنگاه ثابتی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/02/17

مشاهده

ویراسازان بازیافت سپهر

تهران - شهریار

شهریار

4,500

4,500

01/01/11

مشاهده

کارخانه تکسون رویال

تهران - ورامین

ورامین

6,400

6,400

00/11/27

مشاهده

پرس کارتن یحیی زاده

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/08/17

مشاهده

یکتا رول نوین

تهران - ورامین

ورامین

6,300

6,300

00/03/04

مشاهده

کارتن پرس احمدی

تهران - تهران

تهران

4,700

4,700

00/01/14

مشاهده

شرکت مقواسازی وحدت

تهران - ورامین

ورامین

3,700

3,700

99/08/17

مشاهده

پرس کارتن دوستان

تهران - پردیس

پردیس

1,600

1,600

98/10/10

مشاهده