ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

5,100

5,100

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

5,500

5,500

01/06/31

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

5,450

5,450

01/06/24

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

5,000

5,000

01/06/17

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/05/29

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/04/22

مشاهده

بنگاه رهنما

تهران - تهران

تهران

5,400

5,400

01/02/25

مشاهده

بنگاه ثابتی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/02/17

مشاهده

ویراسازان بازیافت سپهر

تهران - شهریار

شهریار

4,500

4,500

01/01/11

مشاهده

کارخانه تکسون رویال

تهران - ورامین

ورامین

6,400

6,400

00/11/27

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

7,300

7,300

00/10/19

مشاهده

پرس کارتن یحیی زاده

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/08/17

مشاهده

یکتا رول نوین

تهران - ورامین

ورامین

6,300

6,300

00/03/04

مشاهده

شرکت مقواسازی وحدت

تهران - ورامین

ورامین

3,700

3,700

99/08/17

مشاهده

پرس کارتن دوستان

تهران - پردیس

پردیس

1,600

1,600

98/10/10

مشاهده