ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

انبار بهاران

تهران - قدس

قدس

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

7,500

7,500

01/09/13

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/13

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/09

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/02

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

7,000

7,000

01/09/01

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,900

7,900

01/08/12

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,800

6,800

01/07/16

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/03/11

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

01/01/21

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

00/08/30

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/10/24

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

3,100

3,100

99/09/04

مشاهده

شرکت مقواسازی وحدت

تهران - ورامین

ورامین

4,500

4,500

99/08/17

مشاهده

کارگاه درختی

تهران - تهران

تهران

3,200

3,200

99/06/10

مشاهده

بنگاه كاغذ درختی

تهران - تهران

تهران

3,000

3,000

99/05/23

مشاهده

اطلس دپو

تهران - تهران

تهران

2,300

2,300

98/09/30

مشاهده