ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه یک

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/11

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

01/09/05

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

15,000

15,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/08/19

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

11,000

11,000

01/07/12

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

6,000

6,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

10,000

10,000

01/05/28

مشاهده

بنگاه بهارستان

تهران - بهارستان

بهارستان

10,000

10,000

01/05/12

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

10,000

10,000

01/05/03

مشاهده

اطلس تجارت ساینا

تهران - شهریار

شهریار

17,500

17,500

01/03/08

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

ورامین

9,000

9,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه آسياب پت احمدى

تهران - رباط کریم

رباط کریم

10,500

10,500

01/01/28

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

پاکدشت

9,500

9,500

01/01/12

مشاهده

بنگاه مقتدری

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

9,900

9,900

00/08/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

قدس

8,700

8,700

00/07/12

مشاهده