ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/05/15

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/05/12

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

20,000

20,000

01/05/12

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

ری

29,000

29,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

20,000

20,000

01/05/12

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

26,000

26,000

01/05/10

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

ری

28,500

28,500

01/05/10

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/05/10

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

28,500

28,500

01/05/09

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

26,500

26,500

01/05/04

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/04/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

ری

28,700

28,700

01/04/07

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

ری

28,000

28,000

01/03/07

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

بهارستان

23,000

23,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

23,000

23,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

00/07/12

مشاهده