ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

ری

29,500

29,500

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/09/17

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

ری

30,000

30,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

27,000

27,000

01/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

ری

27,500

27,500

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

21,000

21,000

01/08/28

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/08/18

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

بهارستان

23,000

23,000

01/08/16

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

ری

28,000

28,000

01/08/13

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

17,000

17,000

01/07/12

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

26,500

26,500

01/06/29

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

20,000

20,000

01/05/28

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

23,000

23,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

00/07/12

مشاهده