ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل _ UPVC

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

23,500

23,500

01/07/03

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

شهریار

24,000

24,000

01/06/30

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

23,500

23,500

01/06/30

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

17,000

17,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

ملارد

24,000

24,000

01/06/16

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

شهریار

24,500

24,500

01/06/11

مشاهده

برادران زارع

تهران - شهریار

شهریار

36,000

36,000

01/03/17

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

33,000

33,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

24,000

24,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه اسدی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/01/19

مشاهده

تولیدی پیام پلیکا

تهران - شهریار

شهریار

24,000

24,000

01/01/14

مشاهده

بنگاه بهاران

تهران - شهریار

شهریار

32,000

32,000

00/11/02

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

25,000

25,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

00/07/12

مشاهده

بنگاه برادران اسدی

تهران - تهران

تهران

26,600

26,600

00/06/31

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

26,000

26,000

00/05/30

مشاهده