ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه محسن احمدی

تهران - ری

ری

26,000

26,000

02/03/15

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

25,000

25,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

20,000

20,000

02/03/14

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

ری

33,000

33,000

02/03/12

مشاهده

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

26,000

26,000

02/03/09

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

ری

14,000

14,000

02/03/03

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

بهارستان

19,000

19,000

02/02/30

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

27,000

27,000

02/02/15

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

ری

31,000

31,000

02/01/25

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/12/23

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

ری

29,000

29,000

01/11/17

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

27,000

27,000

01/01/31

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده