ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

77,000

77,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

75,000

75,000

02/07/02

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

02/07/02

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

78,000

78,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

70,000

70,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

65,000

65,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

65,000

65,000

02/06/30

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

72,000

72,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

78,000

78,000

02/06/26

مشاهده