ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

60,000

60,000

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

65,000

65,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

69,000

69,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/06/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

58,000

58,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

68,000

68,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

60,000

60,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

ری

69,000

69,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

65,000

65,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

70,000

70,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

55,000

55,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

60,000

60,000

01/06/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/06/27

مشاهده