ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

43,000

43,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

50,000

50,000

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

52,000

52,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

55,000

55,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

53,000

53,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

55,000

55,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

48,000

48,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

50,000

50,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

50,000

50,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

58,000

58,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

45,000

45,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

46,000

46,000

01/06/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/06/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/24

مشاهده