ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

01/06/31

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

01/06/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

01/06/29

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

01/06/28

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

01/06/28

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

ری

01/06/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

01/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

01/06/28

مشاهده