ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه تهران ثمری

تهران - ری

ری

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/18

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

02/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

02/09/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

02/09/16

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

02/09/16

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

02/09/15

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

02/09/15

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

02/09/14

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/14

مشاهده