ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 316

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/07/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

17,000

17,000

01/07/02

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

29,000

29,000

01/06/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

27,000

27,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

16,000

16,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

20,000

20,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

15,000

15,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

34,000

34,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

32,000

32,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

30,000

30,000

00/05/30

مشاهده

شرکت ذوب فلزات اعتبار

تهران - پاکدشت

پاکدشت

25,000

25,000

99/07/29

مشاهده