ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 316

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/07/07

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

38,000

38,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/07/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

35,000

35,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/06/29

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

29,000

29,000

02/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

35,000

35,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

39,000

39,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

25,000

25,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

36,000

36,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/14

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/19

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

34,000

34,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

32,000

32,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

30,000

30,000

00/05/30

مشاهده

شرکت ذوب فلزات اعتبار

تهران - پاکدشت

پاکدشت

25,000

25,000

99/07/29

مشاهده