ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

29,000

29,000

02/09/18

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

31,000

31,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

27,000

27,000

02/09/17

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

27,000

27,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

28,000

28,000

02/09/16

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

28,000

28,000

02/09/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

26,000

26,000

02/08/18

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

27,000

27,000

02/07/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

20,000

20,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/15

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

02/01/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/19

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

00/07/28

مشاهده