ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

18,800

18,800

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/09/13

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

17,000

17,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

18,000

18,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/09/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

18,000

18,000

01/09/09

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

19,000

19,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

20,000

20,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

18,000

18,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

01/09/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/08/09

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/19

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/18

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

19,000

19,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

00/10/26

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

28,000

28,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

21,000

21,000

00/05/30

مشاهده

شرکت ذوب فلزات اعتبار

تهران - پاکدشت

پاکدشت

19,000

19,000

99/07/29

مشاهده