ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز (20%)

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

01/07/03

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

125,000

125,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

81,000

81,000

01/06/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

85,000

85,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

95,000

95,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

110,000

110,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

01/06/15

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/06/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

103,000

103,000

00/10/26

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

78,000

78,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

78,000

78,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

70,000

70,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه استیل اتحاد

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

00/01/18

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

99/07/07

مشاهده