ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/07/03

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

70,000

70,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

61,000

61,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

25,000

25,000

01/06/31

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

قدس

72,000

72,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

46,000

46,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

55,000

55,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

50,000

50,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

22,000

22,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

40,000

40,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/06/24

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

66,000

66,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

40,000

40,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/07

مشاهده