ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 304

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

22,000

22,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/13

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

30,000

30,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

25,000

25,000

01/09/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

27,000

27,000

01/09/12

مشاهده