ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/09/20

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

16,000

16,000

02/09/18

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

17,500

17,500

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

16,000

16,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/09/16

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

16,000

16,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/07/19

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

14,000

14,000

02/03/25

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/12/12

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده