ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

11,500

11,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

12,000

12,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/08/30

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

قدس

13,000

13,000

01/08/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

13,000

13,000

01/07/20

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/07/18

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده