ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 430

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

25,500

25,500

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/03

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/01

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

قدس

26,000

26,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

21,000

21,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

24,500

24,500

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

16,000

16,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

22,000

22,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

قدس

25,200

25,200

01/06/07

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

16,500

16,500

01/01/25

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/10/01

مشاهده