ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

29,500

29,500

02/07/07

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

27,000

27,000

02/07/06

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

12,000

12,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/07/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

24,000

24,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

22,000

22,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

30,000

30,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

24,000

24,000

02/05/01

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

قدس

25,000

25,000

01/10/26

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

20,700

20,700

01/07/13

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

00/08/18

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه استیل اتحاد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/01/18

مشاهده