ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

22,600

22,600

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/09/13

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

قدس

19,000

19,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

24,000

24,000

01/09/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

12,500

12,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

ری

12,000

12,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

21,000

21,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

24,500

24,500

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/08/30

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/07/18

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

20,700

20,700

01/07/13

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

قدس

20,000

20,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

قدس

22,000

22,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

00/08/18

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه استیل اتحاد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/01/18

مشاهده