ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

180,000

180,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

177,000

177,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/09/12

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/09/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

168,000

168,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

178,000

178,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/08/16

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

146,500

146,500

01/08/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

164,000

164,000

01/07/20

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/04/05

مشاهده

فلزات نگین غرب

تهران - قدس

قدس

170,000

170,000

00/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

157,000

157,000

00/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

136,000

136,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

قدس

149,000

149,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

140,000

140,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه فلزات دوستان

تهران - تهران

تهران

114,000

114,000

99/07/20

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

99/07/07

مشاهده