ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

148,000

148,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه کاکاوند

تهران - قرچک

قرچک

120,000

120,000

01/07/02

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

160,000

160,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

163,000

163,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

162,000

162,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

162,000

162,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

162,000

162,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/06/29

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

161,000

161,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/06/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

148,000

148,000

01/06/29

مشاهده