ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

138,000

138,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

145,000

145,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

152,000

152,000

01/09/13

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

135,000

135,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

160,000

160,000

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

152,000

152,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

162,000

162,000

01/09/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

160,000

160,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

160,000

160,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

153,000

153,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

ری

157,000

157,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

148,000

148,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

159,000

159,000

01/08/25

مشاهده

فلزات رنگی خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/08/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

152,000

152,000

01/08/18

مشاهده