ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

168,000

168,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

165,000

165,000

01/05/23

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

153,000

153,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

160,000

160,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

170,000

170,000

01/05/21

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

163,000

163,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/18

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

148,500

148,500

01/05/18

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/05/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

167,000

167,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/05/01

مشاهده

فلزات رنگی فراهانی

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

167,000

167,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه عباسی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

165,000

165,000

01/03/21

مشاهده