ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

01/07/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

161,000

161,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

159,000

159,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

162,000

162,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

165,000

165,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

160,000

160,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

164,000

164,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

164,000

164,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

164,000

164,000

01/06/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

156,000

156,000

01/06/28

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

ری

164,000

164,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

162,000

162,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

160,000

160,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

150,000

150,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

160,000

160,000

01/06/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/27

مشاهده