ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

ری

226,000

226,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

215,000

215,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

230,000

230,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

227,000

227,000

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

225,000

225,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

223,000

223,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

197,000

197,000

01/09/11

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

221,000

221,000

01/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

215,000

215,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

210,000

210,000

01/09/06

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

210,000

210,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

215,000

215,000

01/09/04

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

01/09/01

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

209,000

209,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/08/29

مشاهده