ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

211,000

211,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

178,000

178,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

01/07/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

216,000

216,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

216,000

216,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

217,000

217,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

223,000

223,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

222,000

222,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

223,000

223,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/06/30

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

222,000

222,000

01/06/30

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

223,000

223,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

223,000

223,000

01/06/30

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

01/06/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

211,000

211,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

223,000

223,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

01/06/29

مشاهده