ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

159,000

159,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

158,000

158,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/06/31

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

146,000

146,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

160,000

160,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

145,000

145,000

01/06/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

159,000

159,000

01/06/27

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

143,000

143,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

157,000

157,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

150,000

150,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/06/07

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/14

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/05/08

مشاهده

بورس فلزات کیان

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/04/20

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه شایان شمش

تهران - ری

ری

165,000

165,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه رضایی

تهران - ورامین

ورامین

150,000

150,000

01/02/10

مشاهده