ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

203,000

203,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

206,000

206,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

203,000

203,000

01/06/31

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

203,000

203,000

01/06/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

195,000

195,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

209,000

209,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

204,000

204,000

01/06/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

200,000

200,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

200,000

200,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/06/27

مشاهده

مس آلیاژ کاظمی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/06/26

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

156,800

156,800

01/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

202,000

202,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/06/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

197,000

197,000

01/06/19

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

202,000

202,000

01/06/09

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

208,000

208,000

01/06/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

01/06/02

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

206,000

206,000

01/05/14

مشاهده

فلزات رنگی شجاعی

تهران - ری

ری

229,000

229,000

01/03/16

مشاهده

بنگاه ابوالفضل احمدی

تهران - بهارستان

بهارستان

210,000

210,000

01/03/12

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

216,000

216,000

01/02/26

مشاهده