ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

ری

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

212,000

212,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه هاشمی

تهران - ری

ری

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

244,000

244,000

01/09/13

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

251,000

251,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رفاه

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

249,000

249,000

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

245,000

245,000

01/09/13

مشاهده