ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات فارابی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه بابائی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

ری

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

02/09/20

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده