ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

01/09/14

مشاهده

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه هاشمی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

01/09/13

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه رفاه

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده