ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

60,500

60,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

61,000

61,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

56,000

56,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

55,200

55,200

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملل

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

61,000

61,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

63,000

63,000

01/09/12

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

60,000

60,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/11

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/10

مشاهده