ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

97,000

97,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

95,000

95,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

95,000

95,000

02/09/18

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

ری

96,000

96,000

02/09/18

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

100,000

100,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

83,000

83,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

99,000

99,000

02/09/15

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

96,000

96,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

81,000

81,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

96,000

96,000

02/09/11

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

85,000

85,000

02/09/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/08/29

مشاهده

بنگاه ولیعصر

تهران - ورامین

ورامین

80,000

80,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

90,000

90,000

02/08/21

مشاهده