ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

70,000

70,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

65,000

65,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

74,000

74,000

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

66,000

66,000

01/09/16

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

74,000

74,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

63,000

63,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/09/07

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

67,000

67,000

01/09/06

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه آرتا

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/09/02

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

67,000

67,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

73,500

73,500

01/08/21

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

63,000

63,000

01/08/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/08/09

مشاهده