ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/05/15

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

63,000

63,000

01/05/15

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

67,000

67,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/05/14

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

64,000

64,000

01/05/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/13

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

69,000

69,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

69,000

69,000

01/05/11

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/10

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

66,000

66,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

68,000

68,000

01/05/09

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

65,000

65,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/08

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/05/08

مشاهده