ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

61,500

61,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

61,000

61,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

54,900

54,900

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملل

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

69,000

69,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

65,000

65,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

63,000

63,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

60,000

60,000

01/09/11

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/09/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/09

مشاهده