ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

29,000

29,000

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/07/03

مشاهده

مهندسی ذوب چیتا

تهران - پردیس

پردیس

45,000

45,000

01/07/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

39,000

39,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

40,000

40,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/29

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه بزالکو

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/06/29

مشاهده