ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

خوشدل

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

59,000

59,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

56,000

56,000

02/07/03

مشاهده